SMC Sheet Metal Cutters, 1/2" Depth of Cut

SMC Sheet Metal Cutters, 1/2" Depth of Cut