SMC Sheet Metal Cutters, 1/4" Depth of Cut

SMC Sheet Metal Cutters, 1/4 Depth of Cut